Obchodné a dodacie podmienky predaja výrobkov platné pre maloobchod i veľkoobchod

Vážení zákazníci,

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.anatura.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:


1. Všeobecné ustanovenia


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.anatura.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:


ANATURA s. r. o.
Stratená 7
831 06 Bratislava
IČO: 45 607 061, DIČ: 2023066089, IČ DPH SK2023066089,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ba I., odd. Sro, vložka č. 65956/B (ďalej len "Predávajúci").

Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
a) na stránkach www.anatura.sk
b) mailom na adrese: obchod@anatura.sk
c) na telefónnom čísle +421 (910) 557575


Tieto obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.


Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.anatura.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa bodu 2. týchto obchodných podmienok.


2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy


Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.anatura.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Do košíka!


Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla Do košíka! Tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, kde zadá počet požadovaných kusov. Pokračovať v nákupe môže stlačením tlačidla Späť nakupovať. Po ukončení výberu, Kupujúci stlačí tlačidlo Vyplniť objednávku. Kupujúci si zvolí spôsob dodania a platby za tovar a vyplní dodaciu (prípadne fakturačnú adresu ak je iná ako dodacia) a ostané požadované údaje (email, telefón). Na záver nezabudnite potvrdiť svoj súhlas s Obchodnými a dodacími podmienkami. Ak je všetko v poriadku, odošlite svoju objednávku stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby! tovar je týmto záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.


Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné a dodacie podmienky.


Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky.


Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.


Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.


Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.


3. Vybavenie objednávky


Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar, alebo časť tovaru na sklade nie je, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky nechýba väčšia časť, Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť objednávku a vyexpedovať aspoň väčšiu časť, o čom bude taktiež Kupujúci informovaný.


4. Spôsob doručenia a ceny za dopravu


4.1 Podmienky pre maloobchodných odberateľov
Tovar do hmotnosti 4,99 kg dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty, tovar nad 5 kg dodávame prostredníctvom spoločnosti GLS.


Úhrada poštovného Kupujúcim (maloobchodným odberateľom), ceny sú uvedené vrátane DPH.

Hmotnosť zásielky do 4,99 kg Dobierka Platba vopred Hotovosť
Slovenská pošta - uloženie na pošte, nákup tovaru do 69,99 € 3,60 € 2,70 € -
Kuriér GLS - priamo domov, nákup tovaru do 69,99 € 4,50 € 3,60 € -
Slovenská pošta - uloženie na pošte, nákup tovaru nad 70 € 0€ 0€ -

Kuriér GLS - priamo domov, nákup tovaru nad 70 €

0€ 0€ -
Osobný odber - 0€ 0€

 

 

 

  Dobierka Platba vopred Hotovosť
Kuriér GLS od 5 kg do 9,99 kg 4,50 € 3,60 € -
Kuriér GLS od 10 kg do 19,99 kg 5,10 € 4,20 € -
Kuriér GLS od 20 kg do 30 kg 5,80 € 4,90 € -
Osobný odber - - 0€

 

Objednávky vybavujeme v lehote 1-14 dní. Tovar, ktorý máme skladom odosielame ihneď. Tovar, ktorý nie je skladom Vám objednáme.

 


Ak bude tovar natoľko veľkého rozmeru (plienky a pod.), alebo natoľko ťažký (múky a pod.) alebo ho bude potrebné poslať vo dvoch a viac balíkoch, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné. Naša firma sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na zasielaný tovar.


Osobný odber, tovar je možné vyzdvihnúť si na adrese: ANATURA s.r.o., Stratená 7, 831 06 Bratislava po telefonickom dohovore.

 

4.2 Podmienky pre veľkoobchodných odberateľov

Úhrada poštovného veľkoobchodným odberateľom je spoplatnené v plnom rozsahu. Naša firma sa zaväzuje optimalizovať poštovné a prepravné náklady vždy v prospech zákazníka.


4.3 Cena za dopravu mimo SR - v rámci EU

Cena bude stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude predávajúci kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.


5. Platobné podmienky


Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.anatura.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.


Cena uvedená pri jednotlivom tovare platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné, balné, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v popise tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov Predávajúci Kupujúcemu neúčtuje.


Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar vopred, prípadne na dobierku pri preberaní tovaru.


Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:


a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia a v prípade doručovania do zahraničia aj podľa miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:
* Slovenská pošta
* Kuriér GLS
* Osobný odber po telefonickom dohovore.


b) Platba podľa vybraného spôsobu platby. Cenu za platbu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu platby uvedeného v objednávke, ktorým je:
* Dobierka - Slovenská pošta
* Dobierka - kuriér GLS
* Prevodom alebo vkladom na účet


Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v bode 6. Dodacie podmienky Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.


Údaje pri prevode alebo vklade na účet Predávajúceho:


Číslo účtu ANATURA: TABA 2928840866/1100
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo faktúry
Suma: Celková čiastka na faktúre

 

6. Dodacie podmienky


Tovar na internetovom obchode www.anatura.sk predstavuje pre Kupujúceho ponuku tovaru, nepredstavuje aktuálny stav produktov na sklade Predávajúceho.


Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najkratšom termín vzhľadom na povahu objednaného tovaru, vybraného spôsobu doručenia Kupujúcim a prevádzkových možností Predávajúceho. V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade Predávajúceho, bude o dodacej lehote a termíne dodania Predávajúci Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že Kupujúci neakceptuje termín dodania má právo objednávku stornovať, bez akýchkoľvek sankcii. V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob úhrady prostredníctvom vkladu na bankový účet na základe faktúry, tovar mu bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.


Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku prípadne záručný list. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí, či vonkajší obal balíka a lepiaca páska nie sú poškodené. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu prípadne tovar neprebrať. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.


Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru Kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má Kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby doručenia Kupujúcemu.


Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.


7. Storno objednávky


7.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred doručením potvrdenia o odoslaní objednávky písomne alebo telefonicky.


7.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:


a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.


b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7-mich pracovných dní.


8. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


V zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:


- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.

 

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájde kupujúci tu.


- Ak kupujúci už tovar prevzal, je v prípade odstúpenia od zmluvy nutné zaslať ho v zákonnej lehote späť na adresu sídla: ANATURA s. r. o., Stratená 7, 831 06 Bratislava.


Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:


* tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
* tovar nesmie byť použitý,
* tovar musí byť nepoškodený,
* tovar musí byť kompletný,
* tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
* odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám,
* pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vráti predávajúci kupujúcemu prevodom na účet uvedený v odstúpení a to najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru predávajúcemu, za podmienky, že budú splnené vyššie uvedené požiadavky na vrátenie tovaru.


Tovar, ktorý vracia kupujúci predávajúcemu nesmie byť zaslaný na dobierku, pokiaľ tak kupujúci urobí, tovar nebude možné prevziať.


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

9. Záruka a servis


Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.anatura.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Pre určité druhy tovaru je možné v zmysle právnych predpisov stanoviť kratšiu záručnú lehotu, v takom prípade je táto na tovare vyznačená ako „spotrebovať do“ „expirácia“ alebo obdobne. Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (expirácia) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám


Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.


K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.


Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok.


10. Reklamačný poriadok


Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.


Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za vady sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.


„Predávajúci“ je spoločnosť ANATURA s. r. o.,Stratená 7, 831 06 Bratislava, IČO: 45607061, DIČ: 2023066089, IČ DPH SK2023066089, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ba I., odd. Sro, vložka č. 65956/B.


„Kupujúci“ je:
1. spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu
2. fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania


10.1 Právo kupujúceho na reklamáciu vád tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Zodpovedná osoba je povinná po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.


Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka s cieľom informovať ho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie telefonické alebo písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.


Ak tovar vykazuje zjavne vady t.j. poškodený prepravný obal, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.


Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
ANATURA s. r. o.
Stratená 7
831 06 Bratislava
prípadne osobne na tejto adrese po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Pred zaslaním tovaru, prosím, vyplňte tento "Reklamačný formulár" ktorý odošlite na email: anatura@anatura.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru. K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.


V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.


10.2 Záručné podmienky

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 


10.3 Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia
V Bratislave 3.3.2014

 

 

11. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom e-mailu na obchod@anatura.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 


12. Záverečné ustanovenia


Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.


Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.


Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka - pre maloobchod alebo Obchodného zákonníka - pre veľkoobchod.


V Bratislave 1.10.2010


Aktualizované 25.05.2018


 

Nákupný košík


VYSKÚŠAJTE!


 

Vložky do podprsenky pre kojace mamičky - Natracare

 
3,80 € s DPH
bioprodukt vegan

Sieťovka na zeleninu alebo ovocie z biobavlny veľkosť S

-30%  2,45 €   
1,72 € s DPH
bioprodukt AKCIA

Make-Up taška z biobavlny - antracit 17x9x7cm

-30%  7,20 €   
5,04 € s DPH
bioprodukt AKCIA

Rodinný šampón pre normálne vlasy 250ml

 
4,60 € s DPH
bioprodukt vegan

Aroma kameň "Lotosový kvet" na drevenej podložke

 
19,90 € s DPH

Náplň do Dezodorant sprej Soľ Zeme OCEAN & COCONUT Unisex 500ml

 
34,90 € s DPH
novinka vegan

Vrecko do koša 30L / 25ks

 
3,54 € s DPH
vegan

pocitadla


 TOPlist